درباره ما

سامانه هوشمند سی پارس با هدف تسهیل در ارائه خدمات گوناگون، با به کارگیری ارائه دهندگان متخصص و مجرب و شرکت ها و مراکز صاحب صلاحیت طراحی شده است. شرکت تعاونی خدمات زرین سانا پارسینا پشتیبان حقوقی این سامانه است.